Načítám...

Vize pro Prahu 4

Územní plánování

Naše město potřebuje vizi a tu můžeme mít jen tehdy, když budeme vědět, jak ji naplnit. Proto musíme umět plánovat, a to dlouhodobě. Nejen na čtyři roky. Potřebujeme udržitelné a chytré plánování, které přežije více volebních období. Nebojme se změn, ale trvejme přitom na zachování kvality života našich občanů. Ne na všechno stačí samotná městská část, proto je důležitá spolupráce s MHMP.


Chceme a prosadíme:
 

● funkci městského architekta Prahy 4
Pro odpovídající a přirozený rozvoj naší městské části je funkce městského architekta nutností. Tato funkce bude jak edukační, tak i konzultační a mediační. Bude totiž zajišťovat i dostatečnou sousedskou komunikaci při větších stavbách. Podporujeme výstavbu, která citlivě respektuje své okolí, primárně bytovou výstavbu s doprovodnou infrastrukturou.

● vysokou míru zapojení místních obyvatel do diskuze o zlepšení konkrétních oblastí
Bez komunikace s občany a jejich zapojení do přípravy projektů se městská část nemůže vyvíjet ku prospěchu života obyvatel. Proto zavedeme pravidelná komunitní setkávání nad konkrétními projekty městské části.

● revitalizaci sídlišť a doplnění infrastruktury
Mateřské školy, hřiště, sportoviště, místa pro trávení volného času, polikliniky, obchody a provozovny služeb jsou součástí veřejného prostoru a jejich dobrý stav přispívá ke kvalitě života ve městě. Zasadíme se také o striktní dodržování podmínek developerské výstavby v souvislosti s chybějící infrastrukturou a občanskou vybaveností. Revitalizace sídlišť je naše hlavní priorita!

● výstavbu zařízení pro seniory
Praha 4 patří průměrným věkem mezi nejstarší městské části, ale bolestně jí chybí kapacity v zařízeních pro seniory. Je třeba navyšovat jejich kapacity! Máme připravené i rychlé řešení – na Novodvorské a Spořilově chceme místo ubytoven vytvořit byty pro seniory, ale i pro mladé rodiny.
 
● byty ve vlastnictví městské části občanům

Musíme zásadně změnit způsob, jakým se díváme na byty, které vlastní městská část. Už dávno není prostor pro další privatizaci městských bytů. V dnešní době rekordních nákladů na bydlení a cen bytů musí městská část svůj bytový fond využívat nikoliv ke komerčním pronájmům, ale ke zvláštnímu určení (pro vybrané profese, seniory, byty pro mladé rodiny). Naše město bude fungovat, jenom když v něm bude místo pro všechny.
 
● další parkovací domy

Jako zásadní investice pro zvládání zvýšené dopravy u některých zastávek metra D a na stávajících sídlištích se hodí jak nová rozumná výstavba parkovacích domů, tak například druhá i třetí patra stávajících parkovišť. Samozřejmě s výhodnými podmínkami pro rezidenty Prahy 4. 


Bydlení

Musíme zásadně změnit způsob, jakým se díváme na byty, které vlastní městská část. Už dávno není prostor pro privatizaci městských bytů. V dnešní době rekordních nákladů na bydlení a ceny bytů musí svůj bytový fond městská část využívat nikoliv ke komerčním pronájmům, ale pouze ke zvláštnímu určení (pro vybrané profese, seniory, byty pro mladé rodiny). Naše město bude fungovat, jenom když v něm bude místo pro všechny.


Chceme a prosadíme:

● rekonstrukci volných a zanedbaných obecních bytů
Městská část má mnoho bytů, které čekají na opravu. Je potřeba zajistit domov mladým rodinám, potřebným profesím či seniorům. Do roka zrekonstruujeme a obsadíme minimálně 60 volných bytů, kde najde nový domov přibližně 180 občanů.
 
● bydlení pro potřebné profese

Jedná se o pracovníky škol, pečující profese, jako např. ošetřovatelky, zdravotní sestry ze sociálních služeb a zařízení pro seniory, dále o policisty či hasiče ze služeben Prahy 4.
 
● rozšíření bytového fondu městské části např. půdními vestavbami

Z 200 bytových domů vlastněných Prahou 4 je dle naší studie proveditelnosti vhodných pro podkrovní výstavbu bytů 60 domů. Celkem se tedy jedná o 160 bytů pro asi 400 obyvatel. V době bytové nouze je nutné začít domy okamžitě opravovat a nabízet byty k bydlení.
 
● ukončení provozu ubytoven na Novodvorské a na Spořilově
Během dvou let vznikne z ubytovny Novodvorská nový dům pro seniory. Dalším možným využitím této budovy může být umělecká škola nebo startovací bydlení pro mladé tak, aby došlo k žádanému propojení generací. V domě vzniknou společenská centra a k pořádání kulturních akcí budou využity sousední prostory Kulturního centra Novodvorská. Obdobný záměr máme také s ubytovnou na Spořilově, jen v delším časovém horizontu.
 
● podporu občanům Prahy 4 bydlících v soukromých nebo družstevních bytech

Zřídíme bezplatné technické a právní poradenství pro místní Společenství vlastníků jednotek a Bytová družstva, kde se bude možné poradit o právních, dotačních či technických záležitostech (např. zelená úsporám apod.).
 
● sociální a startovací bydlení

Budeme uplatňovat předem jasně dané a striktní podmínky se zaměřením na samoživitele, děti z dětských domovů s prověřenou sociální integrací a pro osoby v hmotné nouzi. Sociální bydlení musí být spojeno s kvalitní sociální službou a zajištěním bezpečnosti. Startovací bydlení je bydlení pro mladé a sociálně slabé rodiny či samoživitele na mateřské dovolené, kteří budou po jasně stanovenou dobu platit nižší nájem. 


Péče o seniory

Ukončíme provoz ubytovny na Novodvorské, kde během dvou let vznikne nový dům pro seniory. Další využití této budovy může sloužit jako umělecká škola a startovací bydlení pro mladé tak, aby došlo k žádanému propojení generací. V domě vzniknou společenská centra a k pořádání kulturních akcí budou využity sousední prostory Kulturního centra Novodvorská. Obdobný záměr máme také s ubytovnou na Spořilově.
Chceme zahájit přípravu úplně nové výstavby domovů pro seniory a chybějícího Alzheimer centra. Ve stávajících zařízeních zvýšíme kvalitu péče a zvýšíme komfort i kapacitu. Na tuto činnost musí dát městská část jednoduše více peněz a hlavně je utratit smysluplně.


Chceme a prosadíme:

● vysokou kvalitu terénních služeb a její koordinaci

Přirozeností je stárnutí doma a nový domov pro seniory nebude vybudován za rok, proto se musí městská část zaměřit na terénní služby, jejichž fungování může zlepšit ihned. Pro velkou část čekatelů na domov pro seniory je vhodné zařazení do systému terénních služeb. Aby se tak mohlo dít, zavedeme funkci koordinátora, který službu vysvětlí a zájemcům zajistí a upraví jejich požadavky, neboť ne všichni senioři domov důchodců v případě existence kvalitních terénních služeb potřebují.

● navýšení tabulkových pozic sociálních pracovníků a pečovatelů
Zvyšující se průměrný věk a počet seniorů žijících na Praze 4 klade na sociální pracovníky a pečovatele vysoké fyzické i psychické nároky. Je proto potřeba pro zachování kvality péče zvyšovat počet zaměstnanců těchto profesí. Agenda péče o seniory vyžaduje kvalitní koordinaci a tu může zajistit jenom profesionální a personálně dobře obsazený tým.
 
● domácí péči pro každého seniora

Městská část bude provozovat a garantovat dostupnou domácí péči seniorům na Praze 4. Taková služba je vzhledem ke stárnutí populace nutná a je třeba ji zavést okamžitě. Kapacity domovů seniorů jsou nedostačující a ne pro každého je život v nich nutný.
 
● výstavbu Alzheimer centra a domovů pro seniory

Chceme zahájit přípravu úplně nové výstavby domovů pro seniory a chybějícího Alzheimer centra na Praze 4. Ve stávajících zařízeních pro seniory zvýšíme kvalitu péče a zvýšíme komfort i kapacitu. Na tuto činnost musí dát městská část okamžitě více peněz. Jedná se o smysluplné dlouhodobé a udržitelné projekty propojující generace.  Na Novodvorské a Spořilově chceme místo ubytovny byty pro seniory.


Životní prostředí

Při péči o životní prostředí ve městě je nutné myslet v širších souvislostech. Je nutná úzká spolupráce s Magistrátem Hl. m. Prahy (MHMP) a je potřeba umět správně využít možnosti financování. V Praze 4 můžeme být hrdí na úspěšně dokončené projekty vzešlé z našeho klubu, jakým je např. biotopové koupaliště Lhotka – ekologické a udržitelné řešení, které při provozu nezatěžuje rozpočet městské části. V Praze 4 nám chybí dlouhodobá strategie udržitelného životního prostředí. Řešením je výsadba vhodných stromů, revitalizace vodních toků a nádrží. Také potřebujeme zelené střechy a chytré hospodaření s vodou - v tom by pomohly podzemní retenční nádrže na sídlištích – umožnily by zavlažování v horkých dnech. Projekt retenční nádrže z návrhu zastupitelského klubu Společně pro Prahu 4 (STAN a KDU-ČSL) byl již realizován při základní škole Jílovská a pro velký úspěch chceme tento projekt rozšiřovat do sídlišť i ostatních základních škol.


Chceme a prosadíme:

● zřízení nové funkce zahradního architekta Prahy 4

Zahradní architekt je kvalifikovaná osoba koordinující péči o zeleň v městské části. Bude odpovědná za vhodné výsadby květin, zeleně a za kvalitu jejich údržby. Pravidelně bude komunikovat s občany v komunitních zahradách či vnitroblocích.
 
● zásadní reformu péče o zeleň

Správné zadávání a důsledná kontrola, péče a investice do veřejného prostranství. Nebude docházet k žádnému „vyholování“ s ohledem na faunu nebo čekání až tráva přeroste. Důležitá je i správná péče o stromy, kde chceme jejich řádnou pasportizaci. Velmi důležitý je jednotný mobiliář a prvky ve veřejném prostoru (lavičky, koše či plůtky u dětských hřišť). Podporujeme komunitní zahrady a kompostéry, zejména na sídlištích.

● komplexní péči o životní prostředí
Při péči o životní prostředí ve městě je nutné myslet v širších souvislostech. Je nutná úzká spolupráce s Magistrátem a je potřeba umět správně využít možnosti financování. Na Praze 4 můžeme být hrdí na naše vlastní úspěšně dokončené projekty, jakým je např. biotopové koupaliště Lhotka. Chybí zde dlouhodobá strategie udržitelného životního prostředí, řešením je výsadba vhodných stromů, revitalizace vodních toků a nádrží.

● využívání šedé vody pro zálivku zeleně
Nedostatku vody je třeba předcházet a dobře s ní hospodařit. Jedním z efektivních řešení je využívat pro zálivku takzvanou „šedou vodu“, tedy nikoliv pitnou vodu z vodovodního řadu. Podzemní retenční nádrže na sídlištích by umožnily zavlažování v horkých dnech. Jeden z našich projektů již byl zrealizován při základní škole Jílovská a pro velký úspěch chceme tento projekt rozšiřovat do sídlišť i ostatních základních škol.

● chytrou výsadbu stromů do ulic a veřejných prostranství, kde nyní nejsou
Vzrostlé stromy mají vysokou schopnost snižovat teplotu v ulicích města a jejich výsadba musí být prioritou moderního vedení města. Při výsadbě budeme dbát na ochranu každého kusu stromu, který nenecháme zalít betonem bez následné péče!

● stavbu veřejných budov chytře a soběstačně
Například se solárními panely na střechách, sběrem dešťové vody, rekuperací či zelenými fasádami a střechami (např. na radnici MČ Prahy 4). Naším cílem je eliminace tepelných ostrovů a zavedení vodních prvků v nezelených čtvrtích městské části. Podporujeme výstavbu zelených parkovišť se vsakováním dešťové vody místo jejího odtoku do kanálů.

● revitalizaci vnitrobloků
Vnitrobloky jsou přirozená místa odpočinku především v obytných lokalitách. Edukativní formou příkladů dobré praxe z Prahy i zahraničních metropolí a vypsáním vhodných grantů budeme majitele i obyvatele motivovat k péči a revitalizaci vnitrobloků.


Bezpečnost

Otázku bezpečnosti, zvláště pak v současné době, vnímáme jako zcela zásadní. Povinnost poskytnout maximální míru bezpečí všem, kteří v Praze 4 bydlí, pracují, nebo k ní jakkoliv jinak patří, považujeme za svoji prioritu. Na řešení této otázky se zaměříme samostatně nebo ve spolupráci s MHMP a státními orgány. Základem je prevence. Co je pro ni potřeba? Pokud prevence nestačí, jak vyřešíme konkrétní problémy?


Chceme a prosadíme:
 
● posílení hlídek Policie ČR na území Prahy 4, zvláště ve večerních hodinách a v okolí rizikových 
provozoven, stanic metra a stanic večerních autobusů
Je známo, že pouhá přítomnost strážníků a policistů v ulicích výrazně přispívá ke snížení kriminality ve městě. Je třeba řešit i malá ohniska narušování veřejného pořádku, a to i preventivně pro případ možného rozšíření ohrožení bezpečnosti na Praze 4.
 
● program prevence pro nejmenší děti

Do MŠ předškolákům a do ZŠ přivedeme městské strážníky či příslušníky Policie ČR a zábavnou formou tak dětem ukážeme, jak být pozorný při přecházení silnice, budeme je vést k respektu k semaforům, bezpečné jízdě na kole či koloběžce apod.

● aktivní a včasné přijímání podnětů k řešení akutních bezpečnostních rizik
Prevence je nejlepším řešením bezpečnosti na Praze 4, a proto na ni budeme klást důraz ve všech odvětvích. Hlavní apel klademe na spolupráci městské části s HLMP a bezpečnostními složkami ČR pro včasnou pomoc s bezpečností obyvatel Prahy 4.
 
● revizi školních programů proti šikaně

Spolu s programy pro učitele a ředitele škol připravíme sérii školení pro běžné i online prostředí. Učitelům, rodičům a žákům je nutné poskytnout moderní nástroje k prevenci a řešení šikany na školách.


Školství a sport

Městská část má na starosti mateřské a základní školy na Praze 4. Vedle toho provozuje i dětské skupiny. Jaké jsou naše priority? 


V období domácí výuky bylo zřejmé, že počítačová vybavenost škol pro své zaměstnance nebo sociálně slabší žáky není dostačující. Budeme hledat cesty, jak umožnit, aby školy ve spolupráci s neziskovým sektorem půjčovaly vybavení žákům domů. Aby se všichni žáci mohli účastnit online výuky a nedocházelo k online šikaně.


Chceme a prosadíme:

● rozšíření kapacit škol na Praze 4

Kapacita škol a školek je v městské části naplněna, zasadíme se o to, aby byla zajištěna vhodná přístavba a tím kapacita rozšířena. Dále můžeme vyčlenit pro oblast školství další objekty v majetku městské časti. Objekty dětských skupin musíme lépe rozmístit po celé Praze 4. Ve spolupráci s MHMP prosadíme rozšíření nabídky středních škol.

● zajištění možnosti docházky do školek i v době letních prázdnin
Zajistíme, aby byla vždy alespoň jedna MŠ během letních prázdnin otevřená. Není akceptovatelné, aby byly zavřeny všechny MŠ na Praze 4 najednou.
 
● do školky se přihlásíte online

Líbilo by se Vám přihlásit dítě do MŠ online? Nám ano! V systému uvidíte počet volných míst v jednotlivých školkách a jasný postup žádosti, čímž ušetříte čas věnovaný komunikaci a administrativě pro Vás a Vaše děti.
 
● angličtinu zdarma v mateřských školkách

Pro angličtinu ve školkách nebude nutné platit soukromou školku. Zasadíme se o zavedení anglického kroužku ve všech MŠ na Praze 4! Bez jazykové gramotnosti se budoucí generace neobejdou a je na nás podpořit její zavedení ve všech zařízeních bez výjimek.

● vybavení škol počítači a další technikou
Výrazně podpoříme vybavení škol počítači a zajistíme pro školy profesionální správu sítě. Jako zřizovatel považujeme za nutné pomoci školám a pedagogům sjednotit výukové platformy a investovat do školení učitelů v oblasti online výuky. V období domácí výuky bylo zřejmé, že počítačová vybavenost škol pro své zaměstnance nebo sociálně slabší žáky není dostačující. Budeme hledat cesty, jak umožnit, aby školy ve spolupráci s neziskovým sektorem půjčovaly vybavení žákům domů. Aby se všichni žáci mohli účastnit online výuky a nedocházelo k online šikaně.
 
● podporu sportovních kroužků a klubů

Budeme se věnovat důkladné údržbě stávajících sportovních zařízení a grantově podporovat sportovní kroužky i kluby. Naším cílem je zábavnou edukační formou znovu zatraktivnit sport dětem. Sport je prevence civilizačních hrozeb a cesta k bezpečnému dospívání našich dětí. 

● rozvoj sportovišť a hřišť, které patří ke školám
Zasadíme se o zvýšení počtu, rekonstrukci a udržitelnost sportovišť a hřišť s možností využití pro veřejnost v odpoledních a večerních hodinách.

● podporu akcí škol z grantů městské části a z Fondu solidarity MHMP
Takové akce v širším měřítku zapojují veřejnost a vytvářejí tak ze škol místa komunitního setkávání. Rozšíříme informovanost o dalších fondech, jako je např. Fond solidarity, který umožňuje škole získat prostředky na akce pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

● podporu lyžařských kurzů pro všechny
Zajistíme, aby lyžařské kurzy pořádaly všechny školy na Praze 4 a především, aby na tyto kurzy mohly jezdit i děti ze sociálně slabších rodin. Takovým rodinám bude pomáhat zejména Fond solidarity. 


Doprava

Nelze si nevšimnout, že doprava a problémy s parkováním v Praze 4 rok od roku nabírají na objemu. Řešení nejsou jednoduchá. Vzhledem k nutné spolupráci radnice městské části s Magistrátem hl. m. Prahy, Technickou správou komunikací i Středočeským krajem, se jedná o věc komplexní, složitou a zdlouhavou. Na území Prahy 4 se nachází hned několik komunikací a silnic celopražského a celorepublikového významu, jako jsou např. Jižní spojka, Magistrála či Barrandovský most.

Chceme a prosadíme:

● lepší průjezdnost městské části

Doprava na Praze 4 rok od roku nabírá na objemu a způsobuje dopravní zácpy.  Na Praze 4 se nachází hned několik komunikací celopražského významu, jako je Jižní spojka, Magistrála či Barrandovský most, které umožňují plynulost dopravy, ale zároveň její množství proudící do městské části zvyšují. Pro lepší průjezdnost Prahy 4 zajistíme opravy klíčových křižovatek a zmodernizujeme načasování semaforů. Zefektivníme MHD a zajistíme nová parkovací místa.

● výstavbu P+R parkovišť a parkovacích domů
Vystavíme nové parkovací domy! A to na sídlištích ve formě dalších pater současných parkovišť nebo parkovacích domů. Vždy se zvýhodněnými podmínkami pro rezidenty Prahy 4. První parkovací dům vyroste na sídlišti při ulici Štúrova v Krči.

● efektivnější využití modrých zón 
Současné fungování modrých zón na Praze 4 bude na základě dat provozovatele vyhodnoceno a v případě potřeby bude po komunikaci s občany upraveno. Na části modrých zón podle potřeby obyvatel bude nastaven systém parkování upřednostňující rezidenty Prahy 4 po cca 20. hodině.
 
● vyřešení problémů s půjčováním koloběžek, kol a jejich parkováním

Nastavíme jasná pravidla pro jejich provoz z důvodu zachování dopravní bezpečnosti v městské části.

● zavedení Senior taxi pro důchodce a hendikepované
Pro seniory nad stanovený věk a držitele průkazu ZTP a ZTP/P bez ohledu na věk zavedeme Senior taxi pro jejich snadnější přepravu nejen po městské části. Bude stanoveno kolik jízd měsíčně a za jakou minimální částku bude přeprava umožněna. Do faktické výše cenu jízdy doplatí městská část.


Kultura

Kulturu tvoří lidé a kulturu musíme tvořit pro lidi. Společenský život je základem spokojeného života v naší městské části.

Chceme a prosadíme:


● otevření kulturního centra SIGMA

Městská část Praha 4 otevře kulturním centru SIGMA. Společenský život je jedním z pilířů kvalitního života nejen na sídlišti. I Spořilov si zaslouží své komunitní místo pro odpočinek a relaxaci.

● letní divadelní scénu na koupališti Lhotka
Koupaliště Lhotka je nevyužitý komplex s nově vybudovaným zázemím. Je velká škoda, že není využit po celý rok. V letním kině zajistíme promítání nekomerčních filmů s respektováním nočního klidu na Praze 4. V areálu cca 5x ročně zajistíme letní divadelní představení. V zimním období bude program doplněn o bruslení.

● oživení kultury v Kulturním centru Novodvorská
V kulturním centru se nepořádají téměř žádné akce i přes to, že je bezbariérové a vybavené. Prosadíme, aby zde městská část pořádala koncerty, představení pro děti i seniory, a to průběžně po celý rok a vždy s ohledem na hustě obydlené okolí. Dále zde budeme pořádat např. ples či obnovíme projekt Tančírna s Prahou 4. Tento staronový projekt následně rozšíříme do všech oblastí Prahy 4.

● grantovou podporu organizátorům lokálních či sousedských akcí
Praha 4 je největší městskou částí s minimální finanční podporou lokální kultury. To chceme změnit! Spokojení občané odrážejí kvalitu života. Naši občané proto budou moci více relaxovat na mini festivalech, lokálních koncertech, komunitních sešlostech, sousedských setkáních ve vnitroblocích. Organizátory městská část podpoří obecními granty. Vraťme kulturu a život na Prahu 4!